Regulamin

 1. Usługodawcą, zwanym dalej Sprzedającym, w sklepie internetowym działającym pod adresem www.s89studio.pl oraz www.kurs.s89studio.pl, zwanym dalej Sklepem, jest s89studio Sławomir Spaczyński NIP:9581549151
 2. Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest poprzez adres e-mail s89studio@gmail.com lub kurs@s89studio.pl (całodobowo)
 3. Ceny:
  1. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są cenami brutto i są wyrażone w złotych polskich (PLN).
  2. Cena jest wiążąca obie strony w momencie złożenia Zamówienia.
  3. W przypadku zakupu plików w formacie elektronicznym wysyłka jest darmowa. Na adres email podany w Zamówieniu w ciągu 24 godzin od zaksięgowania płatności zostanie wysłany mail z informacją o zrealizowaniu  zamówienia oraz odblokowany zostanie dostęp do kursu.
 4. Składanie Zamówień:
  1. Złożone Zamówienie stanowi umowę kupna-sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zwaną dalej Umową, zawieraną pomiędzy podmiotem składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a Sprzedającym.
  2. Umowa zawierana jest w języku polskim.
  3. Umowa zawierana jest na odległość za pośrednictwem sieci Internet.
  4. Warunkiem zawarcia Umowy jest przesłanie przez Kupującego oferty zakupu wybranych produktów oraz danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia poprzez formularz Zamówienia.
  5. Warunkiem technicznym niezbędnym do zawarcia Umowy jest dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego połączonego z siecią Internet i wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz posiadanie poprawnie działającego adresu e-mail.
  6. Jeżeli zamówiony produkt nie jest dostępny Sprzedający powiadomi o tym Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy i zwróci całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną nie później niż w terminie 3 dni roboczych od momentu odstąpienia od Umowy.
  7. Sprzedający zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna bez podania przyczyny.
 5. Płatność:
  1. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zamówionych produktów wraz z kosztami ich wysyłki (o ile występują) w formie przedpłaty za pomocą systemu płatności umieszczonego na stronie sklepu.
  2. W przypadku, gdy w ciągu 7 dni od daty złożenia Zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia i tym samym odstąpienia od Umowy.
  3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i eprzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Paypal.com.

 

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionych produktów oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych Kupującego do celów związanych z realizacją zamówienia.
 2. Dane osobowe są chronione i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997.
  1. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim.
  2. Dane osobowe nie są przetwarzane w celu innym niż realizacja zamówienia bez zgody Kupującego.
 3. Warunki dostawy:

Zamówione produkty w formacie elektronicznym wysyłane są na adres email podany w zamówieniu po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego w ciągu doby.

 1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni licząc od dnia dostarczenia/wydania produktu.
  1. Zwrotowi nie podlegają Produkty elektroniczne, także w przypadku jeśli Kupujący nie doczytał, że produktem sprzedawanym jest produkt elektroniczny, nie fizyczny.
 2. Składanie reklamacji odbywa się w trybie pisemnym na adres reklamacje@s89studio.pl. Reklamacje rozpatrywane będą na bieżąco, jednak nie dłużej niż do 14 dni od złożenia. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Klienta na adres email, z którego została wysłana reklamacja.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.
 4. Opisy i specyfikacje produktów, teksty oraz wszelkie inne treści (w tym treść niniejszego Regulaminu) zamieszczone na stronach Sklepu stanowią wyłączną własność Sprzedającego i nie mogą być kopiowane bez jego pisemnej zgody.

Regulamin zwrotu.

 1. Zwrot pieniędzy możliwy jest w ciągu 14 dni od dnia zakupu kursu.
 2. Jeśli z jakichś przyczyn kurs nie sprosta Twoim oczekiwaniom możesz napisać do mnie maila na adres: kurs@s89studio.pl z informacją o chęci rezygnacji. Napisz proszę w kilku słowach dlaczego kurs nie sprostał Twoim wymaganiom. Pomoże mi to w przyszłości lepiej tworzyć swoje produkty.

Zniżki:

 1. Zakazuje się udostępniania zniżek osobom trzecim.

POLITYKA PRYWATNOŚCI - RODO

Ochrona danych osobowych jest dla nas szczególnie istotna. Używanie naszej strony www jest możliwe bez podawania danych osobowych, jednakże, gdyby użytkownik chciał się z nami skontaktować lub skomentować nasze wpisy na blogu czy też galerie, pewne dane osobowe mogą być wymagane do tych celów.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, musi być zawsze zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) i zgodnie z krajową ochroną danych. Za pomocą tej deklaracji o ochronie danych pragniemy poinformować Was o charakterze, zakresie i celu danych osobowych, które zbieramy, używamy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane za pomocą tej deklaracji o ochronie danych osobowych oraz o prawach które im przysługują.

Jako administrator s89studio wdrożyło liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak największej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Jednak internetowe transmisje danych mogą zasadniczo mieć luki bezpieczeństwa, więc absolutna ochrona może nie być zagwarantowana. Z tego powodu każdy podmiot danych może przesłać nam dane osobowe za pomocą innych środków, np. przez telefon.

Definicje

Deklaracja o ochronie danych s89studio opiera się na terminach używanych przez prawodawcę europejskiego do przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Nasza deklaracja o ochronie danych powinna być czytelna i zrozumiała dla ogółu społeczeństwa, a także dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy najpierw wyjaśnić używaną terminologię. W niniejszej deklaracji o ochronie danych używamy między innymi następujących terminów:

a) Dane osobowe
Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (“podmiot danych”). Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba fizyczna, która może zostać zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora, takiego jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej czynników właściwych fizycznemu, fizjologicznemu, tożsamość genetyczna, umysłowa, ekonomiczna, kulturowa lub społeczna tej osoby fizycznej.

b) Podmiot danych
Podmiotem danych jest każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarza kontroler odpowiedzialny za przetwarzanie.

c) Przetwarzanie
Przetwarzanie to każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub w zestawach danych osobowych, zautomatyzowanych lub nie, takich jak gromadzenie, rejestrowanie, organizacja, strukturyzacja, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, wyszukiwanie, konsultacja, wykorzystanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, wyrównanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie.

d) Ograniczenie przetwarzania
Ograniczeniem przetwarzania jest oznaczanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.

e) Profilowanie
Profilowanie oznacza dowolną formę automatycznego przetwarzania danych osobowych polegającą na wykorzystaniu danych osobowych do oceny pewnych aspektów osobistych związanych z osobą fizyczną, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów dotyczących działania tej osoby fizycznej w pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji , zainteresowania, niezawodność, zachowanie, lokalizacja lub ruchy.

f) Pseudonimizacja
Pseudonimizacja oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać do określonego podmiotu danych bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym w celu zapewnienia dane osobowe nie są przypisywane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

g) Kontroler odpowiedzialny za przetwarzanie
Administrator lub kontroler odpowiedzialny za przetwarzanie danych to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami określa cele przetwarzania danych osobowych i sposoby ich przetwarzania; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria jego nominacji mogą zostać przewidziane w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego.

h) Procesor
Przetwórcą jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora danych.

i) Odbiorca
Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest osobą trzecią. Jednakże organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia zgodnie z prawem Unii lub państwa członkowskiego, nie są uważane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych zgodnie z celami przetwarzania.

j) Strona trzecia
Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub organ inny niż podmiot danych, kontroler, podmiot przetwarzający oraz osoby, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

k) Zgoda
Zgoda osoby, której dane dotyczą, jest dowolnie udzieloną, konkretną, świadomą i jednoznaczną informacją o życzeniach osoby, której dane dotyczą, za pomocą oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących tej osoby.

Dane Kontrolera/Administratora

s89studio Sławomir Spaczyński
ul. Nasypowa 3, 81-177 Gdynia

NIP: 9581549151
s89studio@gmail.com
www.s89studio.pl

Ciasteczka internetowe (Cookies)

Nasza strona s89studio.pl wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane w systemie za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Praktycznie wszystkie strony internetowe i serwery korzystają z plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tzw. Identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pośrednictwem którego strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany był plik cookie. Pozwala to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom rozróżniać poszczególne przeglądarki danych tematów od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Określona przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana przy użyciu unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Dzięki wykorzystaniu plików cookie, możemy zapewnić użytkownikom naszej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia cookie.

Osoba, której dotyczą dane, może w dowolnym momencie uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej lub za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym może na stałe odmówić ustawienia plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie mogą zostać usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli podmiot danych dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

Gromadzenie informacji i danych ogólnych

Strona internetowa s89studio.pl gromadzi szereg ogólnych danych i informacji, gdy podmiot danych lub automatyczny system wywoła stronę internetową. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Zebrane mogą być (1) typy i wersje przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strona internetowa, z której system dostępu dociera do naszej witryny (tzw. -websites, (5) data i czas dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępu oraz (8) wszelkie inne podobne dane i informacje, które mogą zostać wykorzystane w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, s89studio.pl nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są potrzebne raczej w celu (1) prawidłowego dostarczenia zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej oraz jej reklamy, (3) zapewnienia długoterminowej rentowności naszych systemów informatycznych i technologii strony internetowej oraz (4) zapewnić organom ścigania informacje niezbędne do wszczęcia postępowania karnego w przypadku cyberataku. Dlatego s89studio.pl analizuje anonimowo zbierane dane i informacje statystycznie, w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie oraz zapewnienia optymalnego poziomu ochrony danych osobowych, które przetwarzamy. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

Opcja kontaktu przez stronę internetowa

Strona internetowa s89studio.pl zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z nami, a także bezpośrednią komunikację z nami, która obejmuje również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli podmiot danych kontaktuje się z kontrolerem pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez podmiot danych są automatycznie przechowywane. Takie dane osobowe przekazywane dobrowolnie przez podmiot danych administratorowi danych są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktowania się z osobą, której dane dotyczą. Nie ma przekazywania tych danych osobowych stronom trzecim.

Komentowanie na naszym blogu

Oferuje użytkownikom możliwość dodawania indywidualnych komentarzy do poszczególnych wpisów na blogu, który znajduje się na stronie internetowej kontrolera. Blog jest internetowym, publicznie dostępnym portalem, za pośrednictwem którego jedna lub więcej osób zwanych blogerami lub blogerkami internetowymi może publikować artykuły lub zapisywać myśli w tak zwanych blogpostach. Blogposty zazwyczaj mogą być komentowane przez strony trzecie.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, pozostawia komentarz do bloga opublikowanego na tej stronie, komentarze dokonane przez osobę, której dane dotyczą, są również przechowywane i publikowane, a także informacja o dacie komentarza i na użytkowniku (pseudonimie) wybranym przez osobę, której dane dotyczą . Ponadto rejestrowany jest także adres IP przydzielony podmiotowi danych przez dostawcę usług internetowych (ISP). To przechowywanie adresu IP odbywa się ze względów bezpieczeństwa oraz w przypadku, gdy osoba, której dotyczą dane, narusza prawa osób trzecich lub publikuje nielegalne treści za pośrednictwem danego komentarza. Przechowywanie tych danych osobowych leży zatem w interesie administratora danych, tak aby mógł on zostać unieważniony w przypadku naruszenia. Zebrane dane osobowe nie zostaną przekazane stronom trzecim, chyba że takie przeniesienie jest wymagane przez prawo lub służy obronie administratora danych.

Okresowe czyszczenie danych osobowych

Przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe podmiotu jedynie przez okres niezbędny do przechowywania danych. Jeżeli cel przechowywania nie ma zastosowania lub upłynął okres przechowywania zalecany przez prawodawcę europejskiego lub innego właściwego ustawodawcę, dane osobowe są rutynowo usuwane zgodnie z wymogami prawnymi.

Twoje prawa

a) Prawo do potwierdzenia
Każdy podmiot danych ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy dane osobowe, które go dotyczą, są przetwarzane. Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem kontrolera.

b) Prawo dostępu
Każda osoba, której dotyczą dane, ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od kontrolera bezpłatnych informacji o swoich danych osobowych przechowywanych w dowolnym czasie oraz kopii tych informacji.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać informacje na temat tego, czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku podmiot danych ma prawo do otrzymania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przeniesieniem.

Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

c) Prawo do zmiany
Każdy podmiot danych ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora bez zbędnej zwłoki sprostowania nieścisłych danych osobowych, które go dotyczą. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzupełnienia niepełnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie oświadczenia uzupełniającego. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w dowolnym momencie skontaktować się z każdym pracownikiem administratora.

d) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)
Każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo przyznane mu przez prawodawcę europejskiego w celu uzyskania od administratora danych danych osobowych, które go dotyczą, bez zbędnej zwłoki, a administrator danych jest zobowiązany do usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeżeli zaistnieje jedna z następujących przyczyn: ma zastosowanie, o ile przetwarzanie nie jest konieczne:
Dane osobowe nie są już potrzebne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania
Każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego w celu uzyskania od kontrolera ograniczenia przetwarzania

f) Prawo do przenoszenia danych

Każdy podmiot danych ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do otrzymywania danych osobowych, które go dotyczą, które zostały przekazane kontrolerowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie. Ma on prawo przekazać te dane innemu kontrolerowi/administratorowi, do którego przekazano dane osobowe, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) PKBR lub art. 9 ust. 2 lit. a) GDPR, lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RBP, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie nie jest konieczne do wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto, korzystając z przysługującego mu prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RBP, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, aby dane osobowe były przekazywane bezpośrednio od jednego kontrolera do drugiego, tam gdzie jest to technicznie wykonalne, a kiedy to czyni negatywnie wpływać na prawa i wolności innych osób. Aby zapewnić prawo do przenoszenia danych, osoba, której dotyczą dane, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem s89studio.

g) Prawo do sprzeciwu

Każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego w zakresie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą, na podstawie lit. e) lub (f) w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. ) art. 6 ust. 1 RB. Dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy.

s89studio nie będzie już przetwarzać danych osobowych w przypadku sprzeciwu, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które naruszają interesy, prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony legalności.

h) Prawo do wycofania zgody na ochronę danych osobowych

Każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego w dowolnym momencie w celu wycofania jego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem s89studio.

Google Analytics

Na naszej stronie używamy Google Analytics (z funkcją anonimizera). Google Analytics to usługa analizy sieci. Analityka internetowa to zbieranie, gromadzenie i analiza danych dotyczących zachowania użytkowników odwiedzających witryny. Usługa analizy sieci gromadzi między innymi dane o stronie internetowej, z której pochodzi dana osoba (tzw. Referrer), które strony zostały odwiedzone, oraz o tym, jak często i przez jaki czas wyświetlana była podstrona. Analityka internetowa jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz w celu przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza ruchu w naszej witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane i informacje, między innymi, do oceny korzystania z naszej strony internetowej i do dostarczania raportów online, które pokazują działania na naszych stronach internetowych oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Jeżeli nie wyrażasz zgody na gromadzenie danych analitycznych, co jest związane z korzystaniem z naszej witryny, prosimy pobrać dodatek do przeglądarki pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i zainstalować go. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że wszelkie dane i informacje o odwiedzinach stron internetowych mogą nie być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatków przeglądarki jest uznawana za sprzeciw Google.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

Okres przechowywania danych

Kryteriami stosowanymi do określenia okresu przechowywania danych osobowych są odpowiednie ustawowe okresy przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie jest już konieczne do wypełnienia umowy lub rozpoczęcia umowy.

Automatyczne podejmowanie decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie używamy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.