Regulamin Warsztatu Filmu Ślubnego

 1. 1. Organizatorem jest firma S89 Sławomir Spaczyński NIP: 9581549151
  2. Uczestnikiem Warsztatów może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
  3. Udział w Warsztatach jest płatny. Koszt udziału wynosi 1200zł.
  4. Wpłata zadatku jest gwarancją miejsca w warsztatach - liczba miejsc ograniczona.
  5. Zadatek płatny do 7 dni od momentu zgłoszenia w wysokości 600zł
  6. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji klienta (pokrywa on koszty związane z rezerwacją miejsca na warsztaty). Zwrot nastąpi jedynie w przypadku gdy do dnia 22.03.2022 nie zostanie uzbierana minimalna liczba uczestników.
  7. Warsztaty odbędą się w przypadku zgłoszenia się minimalnej liczby 6 osób.
  8. Wpłata pełnej kwoty następuje maksymalnie do dnia 22.03.2022r. oraz może być wpłacana w częściach ratalnych.
  9. Nr konta to wpłat zadatków oraz pełnej kwoty uczestnictwa w Warsztatach:
  PL 38 1050 1764 1000 0092 5435 8188 w tytule podaj odpowiednio: zadatek/II rata Warsztaty Gdynia 26.03.2022 oraz Twoje imię i nazwisko.
  10. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia warsztatów lub ich
  odwołania w przypadku, gdy do dnia 22.03.2022r. nie zgłosi się minimalna liczba osób lub z innych powodów niezależnych od Organizatora, w tym w szczególności z powodu siły wyższej (m.in. COVID19, kataklizm, powódź, huragan, strajki, zamieszki, stan wojenny itp.). O wszelkich zmianach oraz wyznaczeniu nowego terminu Warsztatów Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika drogą elektroniczną.
  11. Jeśli Warsztaty nie odbędą się w wyznaczonym terminie wpłata w kwocie 1500 zł zostanie zachowana do rezerwacji miejsca w następnej edycji. Uczestnik ma prawo wyrazić chęć rezygnacji z Warsztatów w drugim terminie do 7 dni od otrzymania informacji o zmianach (w formie wiadomości e-mail).
  12. Warsztaty odbywają się w dniu 26.03.2022r w Gdyni w godzinach od 10:00 do 20:00. Z tym, że godzina zakończeń Warsztatów może ulec skróceniu lub wydłużeniu w zależności od potrzeb grupy uczestników Warsztatów.
  13. Dokładne miejsce, adres i pinezka w google zostaną podane uczestnikom drogą elektroniczną (e-mail) najpóźniej do dnia 22.03.2022r.
  14. Organizator przewiduje w trakcie Warsztatów jedną przerwę obiadową oraz co najmniej jedną przerwę kawową.
  15. Dokładny harmonogram dnia warsztatów zostanie udostępniony uczestnikowi drogą elektroniczną (e-mail) do dnia 22.03.2022r łącznie z pkt. 13 niniejszego regulaminu.
  16. Uczestnik może przynieść na Warsztaty własny notatnik/tablet/laptop do prowadzenia własnych notatek. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt uczestnika.
  17. Podczas warsztatów obowiązuje całkowity zakaz filmowania i rejestracji dźwięku przez uczestników Warsztatów. Złamanie tego zakazu skutkuje wykluczeniem z Warsztatów i może prowadzić do sprawy sądowej. Zakaz ten dotyczy jedynie filmowania/rejestracji dźwięku treści edukacyjnej podczas prowadzenia zajęć - nie dotyczy przerw i krótkich relacji z wydarzenia na  social media uczestników.
  18. Organizator podczas warsztatów udostępni skrótowy PDF z wiedzą przekazywaną podczas Warsztatów w formie elektronicznej i drukowanej dla każdego uczestnika Warsztatów.
  19. Przebieg Warsztatów może być filmowany/fotografowany tylko przez osobę wyznaczoną do tego przez Organizatora. Materiał posłuży wyłącznie do promocji kolejnej edycji Warsztatów. A każdy z uczestników wyraża zgodę na udostępnienie swojego wizerunku wyłącznie w tym celu.
  20. Uczestnik jest zobowiązany do zachowywania się w sposób kulturalny, a wszelkie zachowania utrudniające innym uczestnikom edukację w tym ubliżanie, poniżanie, wyzywanie czy agresja wobec kogokolwiek będzie skutkować wyproszeniem z Warsztatów oraz wezwaniem Policji.
  21. Uczestnik zobowiązany jest pozostawić po sobie porządek.
  22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezastosowanie się do zasad panujących na terenie obiektu, w którym będą odbywały się Warsztaty.
  23. Zakaz używania środków odurzających, substancji psychoaktywnych, spożywania alkoholu w trakcie uczestnictwa w Warsztatach.
  24. W przypadku obostrzeń w zw. z COVID organizator zobowiązuję się do informowania na bieżąco o aktualnych obostrzeniach panujących na terenie Gdyni, a uczestnik do zastosowania się do panujących zaleceń/obostrzeń.
  25. W przypadku, gdy obostrzenia nie będą sprzyjające organizacji warsztatów w zaplanowanym terminie, informuję, że termin zostanie przełożony na termin kwiecień-listopad 2022.
  26. Wpłata zadatku jest akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zasad uczestnictwa w warsztatach.
  27. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
  28. Wszelkie spory wynikające z umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu będą
  rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Organizatora.